Αρχική » Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ανακοινώσεις

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου η με αρ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10-8-2020 και λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ 114932/ΓΔ4/03-
09-2020 (Β΄3710) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για
το σχολικό έτος 2020-21 ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για
το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών
μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιος.

Σχολικό Δίκτυο

Σχολικό Δίκτυο

Open_eclass

Open_eclass